Tämä on 100 Solutions Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 9.5.2022. Viimeisin muutos 9.5.2022.

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

100 Solutions Oy
Iivisniementie 6 C 17, 02260 Espoo
asiakaspalvelu@100solutions.fi 
Y-tunnus 3107629-4

2. Rekisterin nimi

100 Solutions Oy:n asiakas-, markkinointi- ja käyttäjärekisteri.

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterin pitäjän oikeutettu etu, asiakassuhde sopimus tai yhteistyöneuvottelut.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja seuraavia tarkoituksia varten:

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterit voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Asiakkaat: Perustiedot kuten yhteyshenkilöiden nimet, yrityksen nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, y-tunnus, laskutus- ja toimitusosoite sekä mahdolliset muut sopimustekniset tiedot
  • Uutiskirjeen tilaajat: Nimi, sähköpostiosoite ja mahdollisesti puhelinnumero
  • Osallistumistiedot kilpailuihin ja tapahtumiin: Nimi, yritys, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä mahdollisesti ruokavalio tmv.
  • Verkkosivulla vierailevat: Käytettävästä laitteesta kerättävät tiedot, kuten selainversio, laitetyyppi tai ruudun koko, tiedot verkkopalvelun käytöstä kuten tiedot sivulatauksista ja verkkosivujen erialueilla vietetystä ajasta (Google Analytics, Tag Manager)
  • Rekrytointi: Työnhakijan omalla suostumuksellaan luovuttamat tiedot
  • Projekteissa kontaktoivat henkilöt: Nimi, puhelinnumero, paikkakunta sekä mahdollisesti titteli, työnantaja ja työnantajaa koskevia tietoja

Tietoja ei käytetä profilointiin tai automatisoituun päätöksentekoon.

100 Solutions Oy ei koskaan, missään tilanteessa kysy pankkikorttien, pankkitunnusten tai muiden maksuvälineiden henkilökohtaisia tunnuksia tai tietoja.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilön omalla luvallaan verkkosivun lomakkeilla, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

Kontaktoivat yritykset ja niiden työntekijätiedot ostetaan projektikohtaisesti yhteystietoja myyvistä yrityksistä.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteritietoja voidaan jakaa yrityksemme sisällä ja alihankkijoidemme kesken nimettyyn projektiin liittyen.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Yhteystietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Tästä kuitenkin pois luetaan projekteissa kontaktoitavat henkilöt ja ne tilanteet, jolloin kontaktoitava henkilö itse ilmaisee luvan uudelleen lähestymiselle esimerkiksi pyytämällä tapaamisen, tarjouksen, uudelleensoiton tai lisätietoa asiakkaamme palvelusta. Myös vastausta odottavat reklamaatiot luetaan luvaksi luovuttaa yhteystiedot asianomaiselle asiakkaallemme.  

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Ainoastaan määrätyillä yrityksen ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää esim. työasemia, joiden ohjelmistoilla voidaan ylläpitää potentiaalisten asiakkaiden tietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään ja työasemat tarkoitukseen soveltuvilla turvaohjelmistoilla

8. Tietojen säilyttämisajat

Henkilötietoja säilytetään 10 vuotta tai niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi käsittelyn oikeusperusteen voimassaolon ajan.

 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeiden käyttö


Evästeet ovat verkkosivuston luomia pieniä tiedostoja, jotka helpottavat verkossa liikkumistasi tallentamalla selaustietoja. Evästeiden avulla verkkosivusto tunnistaa, että olet vieraillut sivustolla aiemmin ja kykenee auttamaan sinua esimerkiksi tietojen lataamisessa. Evästeet eivät vahingoita tietokonettasi eivätkä tiedostojasi.

Verkkosivumme käyttää ainoastaan palvelun kannalta olennaisia evästeitä. Toiminnalliset evästeet ovat verkkopalvelun toiminnalle välttämättömät. Kehitysevästeiden avulla seurataan, miten sivustoja käytetään ja miten paljon eri sivuja luetaan tai kuinka pitkän ajan käyttäjä viettää milläkin verkkopalvelun sivulla. Näitä tietoja käytetään palvelun ja sivuston kehittämiseen. Sosiaalisen median asettamat evästeet voivat esimerkiksi mahdollistaa blogikirjoitustemme jakamisen käyttäjän omissa sosiaalisen median kanavissa silloin, kun käyttäjä on samaan aikaan kirjautuneena kyseisen sosiaalisen median palveluun.


Google Analytics

Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön. Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads

Sinun oikeutesi

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen. Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä Chrome-selaimen lisäosalla.

Evästeet

crosschevron-down